Warunki korzystania

Przed korzystaniem z niniejszej strony internetowej należy uważnie przeczytać następujące warunki. Korzystając ze strony internetowej DSI Underground akceptują Państwo następujące warunki korzystania. W razie braku akceptacji następujących warunków korzystania, należy odstąpić od wejścia na stronę internetową i korzystania z niej.

Korzystanie ze strony internetowej

Niniejsza strona internetowa jest własnością DSI Underground i jest przez nią administrowana. O ile nie podano inaczej, treści zawarte na niniejszej stronie internetowej są własnością DSI Underground. DSI Underground zezwala na przeglądanie i pobieranie treści zawartych na niniejszej stronie internetowej dla prywatnego, nie komercyjnego użytku, zakładając, że każda kopia treści zawiera informację o prawach autorskich i innych prawach własności DSI Underground. Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej nie mogą być w żaden sposób zmieniane. Zmiany lub niedozwolone korzystanie z treści, zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowi naruszenie warunków korzystania.

Przekazywanie informacji przez osoby korzystające

DSI Underground traktuje wszystkie informacje, które zostaną przekazane na niniejszą stronę internetową względnie są tu udostępniane, jako informacje powszechnie znane. Informacje, które zostaną przekazane na niniejszą stronę internetową względnie są tu udostępniane, nie mogą być traktowane umownie jako poufne, czy też być chronione prawami autorskimi i prawami własności. Przekazane względnie udostępnione informacje mogą być przez DSI Underground ujawniane lub wykorzystane w inny sposób.

Odnośniki do innych stron internetowych

Odnośniki do stron internetowych innych firm, umieszczone na niniejszej stronie internetowej, udostępniane są jedynie w interesie osoby korzystającej. Po kliknięciu na te odnośniki, opuszczają Państwo stronę internetową DSI Underground. DSI Underground nie odpowiada na treści umieszczone na stronach internetowych osób trzecich. Odsłona stron poprzez linki następuje na własne ryzyko.

Wyłączenie gwarancji

Strona internetowa i treści umieszczone na niniejszej stronie internetowej udostępniane są na zasadzie "as is" (tzn. bez gwarancji za wady) z wyłączeniem wszelkiej gwarancji. DSI Underground odmawia wszelkich gwarancji, zarówno w sposób wyraźny jak i milczący, włącznie z milczącą gwarancją na zwykłe wykorzystanie, wykorzystanie w określonym celu lub nienaruszanie własności intelektualnej. DSI Underground nie daje żadnej gwarancji na bezusterkowe i bezbłędne funkcjonowanie strony internetowej oraz na to, że wszelkie błędy zostaną skorygowane. DSI Underground może w każdej chwili bez uprzedniego powiadomienia dokonywać zmian w usługach niniejszej strony internetowej lub w umieszczonych na niej produktach czy też zawartej treści.

Ograniczenie odpowiedzialności

Za szkody, które mogą wystąpić włącznie z, jednakże nie tylko, utratą danych, nie osiągniętym zyskiem, przerwą w produkcji, kosztami ponownego zatrudnienia lub innymi bezpośrednimi, powstałymi przypadkowo szkodami względnie szkodami pośrednimi, które powstały u Państwa lub innych osób poprzez niniejszą stronę, wskutek korzystania ze strony internetowej względnie możliwości nie korzystania ze strony internetowej lub poprzez informacje, które umieszczone są na stronie internetowej lub do których można mieć dostęp z niniejszej strony internetowej, niezależnie od tego czy szkody dotyczą rękojmi, naruszenia umowy, niedozwolonych działań, cywilnoprawnych wykroczeń czy też innych teorii prawnych, DSI Underground nie ponosi odpowiedzialności, nawet wtedy, gdy DSI Underground byłaby poinformowana o możliwości wystąpienia takowych strat czy też szkód.

Umieszczanie informacji na stronie internetowej

Umieszczone informacje w czasie ich publikacji są poprawne. Specyfikacje produktu, jak również dostępność produktu, akcje promocyjne, ceny, numery kontaktowe i inne specyficzne informacje mogą się jednak od czasu do czasu zmieniać.

Konkurencyjność

Przedsiębiorstwo napotyka na agresywną formę konkurencyjności na wszystkich obszarach swojej działalności gospodarczej.

Międzynarodowość

Przedsiębiorstwo sprzedaje swoje produkty, rozwiązania i usługi organizacjom na skalę międzynarodową. Ponadto przedsiębiorstwo posiada oddziały na całym świecie. Dlatego też wiele czynników może mieć wpływ na przyszłe wyniki firmy, w szczególności zmiany sytuacji politycznej danego kraju względnie określonego regionu, czy też zmiany warunków gospodarczych względnie utrzymujące się osłabienie sytuacji gospodarczej, środki ochrony handlu, warunki udzielania pozwoleń na import czy też eksport, nakładanie się na siebie różnych struktur podatkowych, nieoczekiwanie zmiany ustawowych wymogów jak również klęski żywiołowe.

Zmiany warunków korzystania

DSI Underground może w każdej chwili zmienić niniejsze warunki korzystania. Dodatkowo mogą obowiązywać również dodatkowe warunki korzystania dla określonych treści zawartych na niniejszej stronie internetowej. Należy odwiedzać stronę regularnie, w celu zasięgnięcia informacji dotyczących zmian warunków korzystania i dodatkowych warunków korzystania zawartych na niniejszej stronie internetowej.

Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe, zawarte na niniejszej stronie internetowej podlegają prawu ochrony znaków towarowych DSI Underground lub są wykorzystywane zgodnie z ustaleniami przez DSI Underground. Nieuprawnione wykorzystywanie jednego z umieszczonych na niniejszej stronie internetowej znaków firmowych jest surowo zabronione.

"DSI®", "DYWI®", "DYWI® Drill", "DYWI® Inject", "OMEGA-BOLT®", "ALWAG® Systems", "FASLOC®", "THREADBAR®", "BUTTERFLY®", "OSRO®", "OBDURO®", "KINLOC®", TORQ®" oraz "Local Presence - Global Competence®" są zarejestrowanymi i opatentowanymi znakami towarowymi firmy DSI Underground. 

W przypadku wykorzystywania niniejszych znaków handlowych przez osoby trzecie, należy wskazać na ich rejestrację i opatentowanie. Nadużycie jest prawnie karalne (§§4 Ustawa o znakach towarowych).

DSI Schaum Chemie Sp. z o.o.

użyj formularza kontaktowego
wyślij do nas wiadomość e-mail
lub zadzwoń do nas:
+48-32-355 90-81