Warunki użytkowania

Proszę przeczytać przed rozpoczęciem korzystania z tej strony internetowej. Korzystając z serwisu DSI International Luxembourg SARL, użytkownik wyraża zgodę na poniższe warunki użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, niezwłocznie zaprzestań korzystania z tej strony internetowej i nie czytaj ani nie pobieraj z niej żadnych dodatkowych informacji.

Korzystanie z tej strony internetowej

DSI Underground jest właścicielem i operatorem tej strony. Wszystkie informacje zawarte na tej stronie są własnością DSI Underground, chyba że zaznaczono inaczej. Mogą Państwo przeglądać i pobierać informacje z tej strony do osobistego, niekomercyjnego użytku, o ile zachowają Państwo wraz z nimi informacje dotyczące praw własności DSI Underground, w tym informacje o prawach autorskich. Nie należy modyfikować informacji zawartych na tej stronie. Modyfikacja lub nieautoryzowane użycie informacji stanowi naruszenie prawa.

Informacje przekazywane do DSI Underground

DSI Underground traktuje wszelkie informacje przekazane przez Państwa na stronie internetowej DSI Underground jako publiczne. Zabrania się przekazywania informacji, które są poufne lub zastrzeżone, lub których DSI Underground nie może ujawniać ani wykorzystywać do żadnych celów.

Łącza do innych stron internetowych

DSI Underground udostępnia łącza do innych stron internetowych wyłącznie dla Państwa wygody. Korzystając z tych łączy, opuszczasz stronę DSI Underground. DSI Underground nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron, a użytkownik uzyskuje do nich dostęp i korzysta z nich na własne ryzyko.

Brak gwarancji

Strona internetowa i informacje zawarte na tej stronie są dostarczane „w obecnym stanie” bez żadnych gwarancji. DSI Underground nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub braku naruszania własności intelektualnej. DSI Underground nie gwarantuje, że strona, jej użytkowanie, działanie lub możliwość dostępu do niej będą nieprzerwane lub wolne od błędów, ani że błędy zostaną naprawione. DSI Underground może w każdej chwili bez uprzedzenia zmienić produkty, usługi lub inne materiały opisane lub zawarte na stronie.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku DSI Underground nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika lub jakąkolwiek inną stronę za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym, bez ograniczeń, utratę danych, zysków lub działalności gospodarczej, koszty pokrycia lub jakiekolwiek inne specjalne, przypadkowe, przykładowe lub wtórne szkody, wynikające ze strony internetowej, lub z korzystania lub niemożności korzystania ze strony internetowej, lub z informacji zawartych lub dostępnych na stronie internetowej, bez względu na to, czy szkody te są oparte na gwarancji, umowie, czynie niedozwolonym lub innej doktrynie prawnej, nawet jeśli firma DSI Underground została poinformowana o możliwości wystąpienia takich strat lub szkód.

Odpowiedzialność za treść

Jako usługodawcy jesteśmy odpowiedzialni za własne treści obecne na tych stronach internetowych zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG). Jednakże, zgodnie z § 8 do 10 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG), usługodawcy nie są zobowiązani do stałego monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji lub do poszukiwania dowodów wskazujących na nielegalne działania.
Obowiązki prawne dotyczące usuwania informacji lub blokowania korzystania z informacji pozostają niezmienione. W tym przypadku odpowiedzialność jest możliwa dopiero w momencie uzyskania informacji o konkretnym naruszeniu prawa. Nielegalne treści zostaną natychmiast usunięte w momencie powzięcia o nich informacji.

Odpowiedzialność za łącza

Nasza oferta zawiera łącza do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich. Nie mamy żadnego wpływu na zawartość tych stron internetowych, dlatego nie możemy w ich zakresie niczego gwarantować. Dostawcy lub administratorzy połączonych stron internetowych są zawsze odpowiedzialni za swoje własne treści.
Strony internetowe, do których prowadzą łącza, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie tworzenia łącza. Nielegalne treści nie zostały wykryte w momencie stworzenia łącza. Stały nadzór nad zawartością stron, do których prowadzą łącza, nie może być narzucony bez uzasadnionych przesłanek wskazujących na naruszenie prawa. Nielegalne łącza zostaną natychmiast usunięte w momencie powzięcia o nich informacji.

Informacje na tej stronie internetowej

Informacje są dokładne w momencie publikacji. Jednakże specyfikacje i dostępność produktów, promocje, ceny, powiązania, numery kontaktowe i inne konkretne informacje mogą z czasem ulec zmianie.

Rozstrzyganie sporów

Nie bierzemy udziału w rozstrzyganiu sporów online na forum arbitrażu konsumenckiego.

Prawa autorskie

Treści i zestawienia publikowane na tych stronach internetowych przez dostawców podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edycja, rozpowszechnianie, jak również wszelkiego rodzaju wykorzystanie wykraczające poza zakres prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody autora lub pomysłodawcy. Pobieranie i kopiowanie tych stron jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.
Wykorzystywanie opublikowanych treści w celach komercyjnych bez zgody autora jest zabronione. Prawa autorskie osób trzecich są przestrzegane o ile treści na tych stronach nie pochodzą od dostawcy. Wkład osób trzecich na tej stronie zostaje odpowiednio oznaczony. Jeśli jednak zauważycie Państwo jakiekolwiek naruszenie prawa autorskiego, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie. Taka zawartość zostanie natychmiast usunięta.

Konkurencja

Spółka spotyka się z agresywną konkurencją we wszystkich obszarach swojej działalności.

Międzynarodowy charakter działalności

Spółka sprzedaje swoje produkty, rozwiązania i usługi organizacjom na całym świecie. Ponadto Spółka posiada biura zlokalizowane na całym świecie. W związku z tym na przyszłe wyniki Spółki może negatywnie wpłynąć szereg czynników, w tym zmiany warunków politycznych w danym kraju lub regionie, zmiany lub utrzymująca się słabość warunków gospodarczych, rozwiązania służące ochronie handlu, wymogi w zakresie pozwoleń na import lub eksport, nakładanie się różnych struktur podatkowych, nieoczekiwane zmiany wymogów regulacyjnych oraz klęski żywiołowe.

Zmiany w niniejszych Warunkach Użytkowania

DSI Underground może w każdej chwili zmodyfikować niniejsze warunki użytkowania. Ponadto na stronie mogą znajdować się inne warunki użytkowania. Prosimy o okresowe odwiedzanie tej strony w celu sprawdzenia zmian w warunkach użytkowania oraz zapoznania się z innymi warunkami użytkowania zawartymi na stronie.

Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe wyświetlane na tej stronie podlegają prawom ochrony znaków towarowych DSI Underground. Nieautoryzowane użycie jakiegokolwiek znaku towarowego wyświetlanego na tej stronie jest surowo zabronione. „DSI®", "DSI Inject", „OMEGA-BOLT®", „ALWAG® Systems", „BUTTERFLY®", „FASLOC®", „OBDURO®", „OSRO®", „KINLOC®" oraz  „TORQ®" stanowią zarejestrowane i opatentowane marki DSI Underground. Gdy jedna z tych marek jest używana przez stronę trzecią należy wskazać do niej odpowiednie odniesienie. Nadużycia są ścigane (§§4, 14 niemieckiego prawa o markach).

DSI Schaum Chemie Sp. z o.o.

użyj formularza kontaktowego
wyślij do nas wiadomość e-mail
lub zadzwoń do nas:
+48 32 3559081